Jestes tutaj:

Realizowanie projektow unii europejskiej >

Propozycje wspolpracy przedsiebiorstw >

Fuzje przedsiebiorstw >

Ocena przedsiebiorstw >

Firmy do przejecia >

Kupno przedsiebiorstw >

Sprzedaz przedsiebiorstw >

Transformacja produktow made in Poland/Germany >

Szukaj:

Strony ogolne:

Start

Impressum

Kontakt

Sitemap

Ocena przedsiębiorstwa

LPID
oferuje informacje w ocenie przedsiębiorstwa.

Ocena przedsiebiorstwa jest

zawiera

Taka ocena przedsiębiorstwa sprawdziła się jako podstawa przy ustalaniu ceny między innymi w przypadkach:

Wskazanie wartości przedsiębiorstwa obywa się z reguły na podstawie kombinacji z trzech różnych metod ceny:

1. Metoda skapitalizowanego przeciętnego dochodu według standardów Instytutu dla Rewidentów w Niemczech (zorientowana na użyteczność)
2. Metoda mnożnika zysków ( zorientowana na rynek i porównania)
3. Metoda wiedeńska kapitalizacji dochodu rezydualnego (dynamiczna metoda mieszana powstała ze skapitalizowanego przeciętnego zysku i wartości substancji przedsiębiorstwa)

Ta ocena przedsiębiorstwa jest uznana przez niemieckie instytuty kredytowe i Kuratorium Racjonalizacji Gospodarki Niemieckiej.
W tym procesie ustalania wartości szczególną rolę odgrywają przyszłe ryzyko i szanse przedsiębiorstwa na obsadzonych przez nie rynkach jak również jakość zarządzania.
Dlatego wymaga się od osoby oceniającej intensywnego zajmowania się tynkiem, branżą i konkurencją.
Istotną podstawą oceny stanowi przekonywujący plan biznesowy na rok bieżacy i lata następne. W razie potrzeby wspieramy przedsiębiorców pomagając im w stworzeniu dającego się udokumentować, przekonywującego, składającego się z rachunku zysku i strat, bilansu i Cash-Flow /planu likwidacji.
W celu oceny przedsiębiorstw młodych i przedsiębiorstw w silnych fazach rozwoju stosowane są inne metody.

Zawsze oczywiście należy uwzględnić fakt, że:
nie ma jednej metody oceny przedsiębiorstwa, która niezawodnie wskaże „jedyną, prawdziwą gwarantowaną” wartość.

Wartość ta może być ustalona w sposób przekonywujący poprzez zastosowanie i ocenienie dla każdego konkretnego przypadku różnych czynników określających wartość i uwzględnienie celu oceny.
Wszystkie różnorodne metody mają niebezpieczeństwo pozornej dokładności, ponieważ w wyniku różnych operacji rachunkowych na danych bazowych połączonych ze sobą matematycznie, a których własna dokładność jest obciążona poprzez wpływ różnorakich czynników (między innymi poprzez siłą rzeczy niedokładne dane na temat przyszłych dochodów i oprocentowania, ograniczone możliwości zdobycia porównawczych danych rynkowych, wskazanie wartości stałej bez potwierdzenia realizacji)

Z tego powodu wskazywana ocena wartości przedsiębiorstwa stanowi zawsze tylko bardzo prawdopodobny punkt wyjściowy dla oceny realizacji na rynku.

Kazda metoda jest uwarunkowa systemem wady i zalet

Metoda oceny Zalety Wady
Metoda zorientowana na u yteczno Np. metoda skapitalizowanego dochodu Realne odniesienie do refinansowania, poniewa tylko poprzez przysz e zyski przedsi biorca mo e ustali warto przedsi biorstwa i tym samym cen kupna. Warto przedsi biorstwa bazuje na przysz ych dochodach, które ze wzgl du na to, e dotycz przysz o ci s nie pewne, cz ciowo realne i w najlepszym wypadku prawdopodobne, ale nigdy pewne.(Problem prognozy)
Metoda zorientowana na porównaniaNp. metoda Du a blisko rynku, poniewa dokonuje si porównania z warto ci podobnych przedsi biorstw, które realnie zaistnia y rynku przy przedsi biorstw w bliskim okresie czasu. Mo liwo ci stworzenia wystarczaj cej bazy danej, która pozwoli na ocenienie stopnia rzeczywistej porównywalno ci przedsi biorstw s ograniczone
Metoda zorientowana na substancj i formy mieszaneNp. metoda wiede ska kapitalizacji warto ci dodanej Zapewniony dost p do danych, co powoduje wysok akceptacj wskazywanych warto ci; zorientowanie na rekompensat rzeczywistych nak adów Cena kupna przedsi biorstwa realizowana jest na podstawie kalkulacji dalszego prowadzenia przedsi biorstwa i jego przysz ych dochodów wynikaj cych z dzia alno ci przedsi biorstwa a nie poprzez sprzeda substancji, której warto obliczana jest na podstawie kosztów nak adów, które mia y miejsce w przesz o ci.

W naszej metodzie przeprowadzenia oceny firmy stabilnej na rynku, uwzględnione zostały wszystkie trzy różne metody, co powoduje, że połączenie ich zalet zapewnia wysokie prawdopodobieństwo wyniku, a poszczególne wady nie mają przeważającego znaczenia

Na życzenie klienta wartość przedsiębiorstwa może być wyznaczona za pomocą innych uznanych metod, np. według metody Discounted Cash Flow tzn. zdyskontowanych przepływów pieniężnych