Szukaj:

Strony ogolne:

Start

Impressum

Kontakt

Sitemap

LANDESVERBAND BADEN- WÜRTTEMBERG / BAYERN POLNISCHEN INGENIEURE UND TECHNIKER IN DEUTSCHLAND E. v.

Statut Zrzeszenia Polskich Inżynierów i Techników Badenii-Wirtenbergii i Bawarii
w Niemczech, T. z.


§ 1
Nazwa, siedziba i rok operacyjny

Związek nosi nazwę Zrzeszenie Polskich Inżynierów i Techników Badenii -Wirtembergii i Bawarii w Niemczech, T. z.Zrzeszenie Polskich Inżynierów i Techników Badenii - Wirtembergii i Bawarii w Niemczech, T. Z. powinien zostać zarejestrowany w niemieckim rejestrze stowarzyszeń.Związek ma siedzibę w Ostfildern / Stuttgart.Rok operacyjny jest rokiem kalendarzowym.

§ 2
Cel

I. Celem związku jest :
popieranie porozumienia międzynarodowego na podstawie traktatu niemiecko-polskiego z dnia 17. 06. 1991 i do należącej do niego korespondencji ministrów spraw zagranicznych.popieranie wymiany naukowo-technicznej i gospodarczej w szczególności między Polską a Niemcami oraz innymi krajami EU
II. Cele Statusu są realizowane przez :Wspólne działanie, zapraszanie zainteresowanych osób, na terenie Niemiec i Polski, na konferencje, seminaria, kolokwia i inne informacyjno-oświatowe imprezy.Wspieranie działań naukowo-technicznych oraz gospodarczych, zarówno w Niemczech jak i w Polsce.

§ 3
Użyteczność publiczna

Związek prowadzi wyłącznie dzialalność wyższej użyteczności publicznej, w rozumieniu rozdziału" cele uprzywilejowane podatkowo " Niemieckiej Ordynacji Podatkowej.Związek prowadzi działalność bezineresowną. Jego celami nie są cele gospodarcze.Środki związku mogą być wykorzystywane tylko dla celów statutowych. Członkowie nie otrzymują wypłat ze środków związku.Nikt nie może poprzez wydatki, które są sprzeczne z celem stowarzyszenia, lub poprzez niewspółmiernie wysokie wynagrodzenie zostać faworyzowany.

§ 4
Członkostwo

Członkiem związku może być każda osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od tego czy posiada obywatelstwo polskie, niemieckie lub inną przynależność państwowąnaukowcy, inżynierowie i technicy mieszkający w Niemczech, w Polsce lub w innych krajach EUprzedsiębiorcy, tzn. osoby prowadzące działalność gospodarcząstudenci Wyższych Szkół Technicznych i Uniwersytetów w Niemczech, w Polsce lub innych krajach EU.

§5
Nabycie członkostwa

Członkami związku mogą być osoby fizyczne i prawne, popierajace cele zwiazku. Osoby uczestniczące w zgromadzeniu założycielskim są założycielami związku.Nowi członkowie mogą wstapić do Związku po podpisaniu umowy. O przyjęciu nowych członków rozstrzyga zarząd.Przeciw odrzuceniu przyjęcia nowego kandydata można złożyć zażalenie do zarządu związku, w terminie do jednego miesiąca.Zażalenie rozstrzyga ostatecznie walne zgromadzenie, na jej najbliższym posiedzeniu.

§ 6
Zakończenie członkostwa

Członkostwo kończy sie przez :ŚmierćPisemne wypowiedzenie złożone na ręce zarządu przed zakończeniem roku kalendarzowego, z zachowaniem 6 miesięcznego wypowiedzeniaSkreślenie z listy członkówWykluczenie ze związkuCzłonek może zostać wykluczony przez związek, w przypadku nie zapłacenia składki członkowskiej, po dwukrotnym upomnieniu. Skreślenie następuje po upływie 3 miesięcy od terminu wysłania drugiego upomniena i nie zapłacenia zaległej składki.Wykluczenie może zostać podjęte również w pzypadku rażącego naruszenia przez członka statutu lub interesów związku. Członek musi mieć w określonym czasie możliwość przyjęcia stanowiska i osobistego wytłumaczenia się.. Decyzja o wykluczeniu doręczana jest członkowi na piśmie, powody wykluczenia muszą być uzasadnione. Przeciwko tej decyzji każdy członek ma prawo do odwołania. Apelację należy złożyć do zarządu w terminie jednego miesiąca od doręczenia postanowienia o wykluczeniu. Jeżeli upłynie termin odwołania lub nie zostanie wykorzystane prawo do odwołania, uważa się członkostwo za zakończone.Jeżeli istnieje komisja rozjemcza, należy do niej skierować odwołanie.

§ 7
Związkowe organy

Organami związku jest zarząd i walne zgromadzenie

§ 8
Zarząd

Zarząd jest wybierany przez walne zgromadzenie na okres 4 lat. Jego urząd sprawowany jest do wyborów nowego zarządu. W przypadku rezygnacji z urzędu członka zarządu rada wyborcza decyduje o wyborze jego zastepcy na pozostały okres urzędowania. Kandydatami mogą być tylko członkowie związku. Członkowie zarządu mogą być ponownie wybierani.Zarząd składa się z:PrzewodniczacegoSekretarzaSkarbnikaZwiązek jest reprezentowany sądownie i pozasądownie przez dwóch członków zarządu. Jednym z nich musi być przewodniczacy związku. W przypadku nie możliwosci stawienia się, musi to być zastępca.Zarząd prowadzi wszystkie bieżące sprawy zwiazku, o ile nie są one przydzielone przez statut innym organom. Uchwaly zarządu protokołowane są na piśmie.Formalne zmiany statutu, których wymagaja władze sądowe lub finansowe, mogą być dokonywane przez zarząd.Zarząd jest władny do podejmowania uchwały, jeżeli wiekszość członków związku jest obecna. Zarząd przyjmuje uchwały większością głosów. Wymagana jest przy tym obecność przewodniczacego albo jego zastępcy.W razie konieczności uchwały mogą być podejmowane na drodze piśmiennej (fax). Konieczny jest jednak współudział przewodniczacego zarządu lub jego zastępcy i zgoda każdego członka zarządu, który w tym czasie jest osiągalny. Do podjęcia uchwały konieczna jest w takim przypadku współpraca czterech członków zarządu.

§ 9
Członkowie nadzwyczajni, honorowi, członkowie popierający związek

Związek może na podstawie postanowienia zarządu powołać nadzwyczajnych członków, członków popierajacych związek oraz czlonków honorowychNadzwyczajni członkowie, członkowie popierający związek oraz członkowie honorowi mogą być zarówno osobami fizycznymi jak i prawnymi.Członkostwo honorowe musi zostać potwierdzone przez.zgromadzenie walne.

§ 10
Związek może powołać jednego lub kilku honorowych prezydentów.

§ 11
Walne zgromadzenie

Zarząd zwołuje zgromadzenie walne przynajmniej raz w czasie sprawowania jego urzędu.Walne zgromadzenie wymaga obecnosci przynajmniej 1/3 członków. Zaproszenie wymaga pisemnego zawiadomienia z 3-tygodniowym uprzedzeniem .i podaniem informacji o porządku dziennym.Walne zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo powołane.Uchwały przyjmowane są większością głosów. Przy równowadze głosów konieczne jest powtórne głosowanie.Zmiany statutu wymagają 2/3 głosów obecnych członków, jeżeli stanowią oni conajmniej połowę członków zarządu. Dokonywanie zmian jest możliwe tylko w przypadku, gdy uchwały, podlegajace zmianom, zostały ujęte w zaproszeniu.Z każdego walnego zgromadzenia członków sporządza się protokół, podpisywany przez przewodniczacego i protokolanta.

§ 12
Komisja sprawdzajaca

Komisja sprwdzająca składa sie z dwóch osób, jedna z nich jest przewodniczącym komisjiRewizorzy sprawdzają prowadzenie księgowości i rozliczenie roczne. Są zobowiązani do złożenia sprawozdania walnemu zgromadzeniu członków. Rewizorami nie mogą być ani członkowie zarządu ani osoby zatrudnione przez związek.

§ 13
Składki członkowskie

Od członków zrzeszenia mogą być pobierane składki członkowskie.
Wysokość stawek ustala zgromadzenie walne.

§ 14
Rozwiązanie związku

Rozwiazanie związku następuje uchwałą walnego zgromadzenia członków, przy czym 3/4 oddanych głosów musi wypowiedzeć się za rozwiazaniem.
Zaproszenie na walne zgromadzenie musi uwzględniać ten punkt porządku dziennego.

§ 15
Zastrzeżenie

Przy rozwiązaniu, anulowaniu lub zniesieniu celów stowarzyszenia zgromadzenie walne przekazuje po dokonaniu wszystkich zobowiązań cały majątek organizacji o celach wyższej użyteczności. Decyzje dotyczące majątku mogą być podejmowane po uzyskaniu zgody Urzędu Skarbowego.

Powrót do góry strony.